Ons onderwijs

Op deze pagina kunt u alles vinden over het onderwijskundig beleid van de Prinses Beatrixschool. Binnen onze visie en missie staan de onderwijs behoeften van onze leerlingen centraal: "jij kunt het!" is ons uitgangspunt.

De speerpunten van ons onderwijs zijn:
Vertrouwen
Verwondering
Eigenaarschap
Lef
Plezier

Leerlingen hebben gelijke kansen wanneer zij ongelijk onderwijs krijgen

Geen kind leert hetzelfde. Geen kind ontwikkelt op hetzelfde tempo. Geen kind op dezelfde manier. Ons “hoe leren wij-model” helpt om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van onze leerlingen om tot leren te komen.

Op de PBS houden we rekening met alle verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Wij bieden het onderwijs op diverse manieren aan, we leren niet alleen uit boeken en (werk)schriften maar verwerken leerstof ook door middel van bewegen, zelfcorrigerende leermaterialen en veel betekenisvolle visuele ondersteuning. Leren kun je alleen, in een tweetal, in een kleine groep of samen met een leerkracht. Binnen de instructie houden we rekening met kinderen die meer tijd of meer uitleg in kleine stapjes nodig hebben.

Dit zijn allemaal facetten waar wij rekening mee houden binnen ons "hoe leren wij"-model.

Onderwijs heeft als taak om kinderen een sterke basis mee te geven op het gebied van taal, lezen en rekenen. We geven onderwijs in deze vakken met behulp van recente en moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen.

Wij vinden het als school belangrijk dat je kunt worden wie je bent. Dat je je interesses en talenten ontdekt en die verder ontwikkelt. Daarvoor vinden wij een veilige omgeving van groot belang waarin ook sprake is van een bepaalde mate van keuzevrijheid.
Kinderen die zelfkennis ontwikkelen en ontdekken wat ze belangrijk en interessant vinden en wat ze goed of minder goed kunnen, leren daarmee hoe ze hun eigen leven willen vormgeven, hoe ze met anderen om willen gaan en hoe ze kunnen bijdragen aan de samenleving.

Wij werken thematisch waardoor ons onderwijs nog betekenisvoller wordt voor onze leerlingen en waar ze al het geleerde vanuit de basisvakken kunnen toepassen. 

Om de ontwikkeling voor een leerling zichtbaar te maken, werken wij met een rapportfolio: MijnRapportfolio. Een portfolio waarbij alle ontwikkelingen, groei, doelen en talenten gebundeld worden. Op de PBS geven wij geen cijfers. We kijken naar de potentie van de leerling, het ontwikkelperspectief, talenten en leggen de lat hoog. De hoogte van de lat ligt voor elke leerling anders, immers is geen enkele leerling hetzelfde. De leerling en leerkrachten reflecteren op het gemaakte werk en de leerstof en stellen elke keer weer de doelen bij en vieren de successen. 
Wij zien de leerling als een actor binnen zijn/haar eigen leerproces. Dit houdt in dat leerlingen nadenken over wie ze zijn, waar ze sterk in zijn maar ook over wat ze nog moeilijk vinden en hoe ze hun persoonlijke leerdoel kunnen bereiken. De leerkracht heeft binnen dit proces een cruciale rol en voert met de leerling leergesprekken over zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als over de cognitieve ontwikkeling.

"Het moet schuren om tot leren te komen."

Op de vrijdagmiddag worden driewekelijkse workshops georganiseerd. Met deze workshops komenwe tegemoet aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Kennis, vaardigheden en talenten worden aangeboden of benut die in het dagelijks curriculum niet of weinig voorkomen zoals: 3D-printen, drama, koken, vogelspotten, kunst....
Een leerling is immers meer dan taal en rekenen alleen.

De vakken bewegingsonderwijs en muziek worden gegeven door een vakleerkracht.

Meer over ons onderwijs:

 > Visie & Missie