Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 leerkrachten (leerkrachtgeleding). Vanuit beide geledingen hebben 2 personen stemrecht. De MR heeft als taak het overleg tussen ouders, leerkrachten en de directie te bevorderen. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar.

Schooljaar 2021-2022 bestaat onze MR uit:

oudergeleding:

Marleen de Boer, voorzitter  

Grietje Mellema, penningmeester  

 Alexa Oosterling, secretaris 

leerkrachtgeleding:

Danielle van Herwerden, leerkracht

Erik op 't Veld, leerkracht 

Nienke Zoetemeijer, leerkracht

Namens het bevoegd gezag:

Ilse van Hooijdonk, directeur 

U kunt de notulen van de MR vergaderingen opvragen via:

mr@pbs-heemstede.nl