Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 leerkrachten (leerkrachtgeleding). Vanuit beide geledingen hebben 2 personen stemrecht. De MR heeft als taak het overleg tussen ouders, leerkrachten en de directie te bevorderen. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar.

Schooljaar 2022-2023 bestaat onze MR uit:

oudergeleding:
Marleen de Boer, voorzitter
Grietje Mellema, penningmeester
Alexa Oosterling, secretaris

leerkrachtgeleding:
Danielle van Herwerden, leerkracht
Erik op 't Veld, leerkracht
Laura Gillebert, leerkracht

Namens het bevoegd gezag:
Lisette Vlek- van Marken, directeur

U kunt de notulen van de MR en de vergaderingen en de jaarverslagen opvragen via:

mr@pbs-heemstede.nl

Bent u benieuwd waar uw bijdrage aan het MR steunfonds het schooljaar 2021-2022 aan uitgegeven is ?  

Uitgaven MR steunfonds schooljaar 2021/2022